Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

Reposted fromsilence89 silence89 viashakeme shakeme
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viashakeme shakeme
9532 89e3
Reposted fromplehtonic plehtonic viashakeme shakeme
9353 b712
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viashakeme shakeme
Reposted fromworst-case worst-case viashakeme shakeme
4629 d664 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viashakeme shakeme
5625 6254 500
Reposted fromposzum poszum viashakeme shakeme

August 08 2017

9831 256f
Reposted fromLittleJack LittleJack viamarcinmarcin marcinmarcin

August 05 2017

The strongest force in the universe is others' judgement. We do such terrible and funny things when we think, we are judged. 
— my thoughts sound better in English.
Reposted fromhesiamela hesiamela viajestemdeszczem jestemdeszczem
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife viajestemdeszczem jestemdeszczem
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viawrazliwa wrazliwa
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viawrazliwa wrazliwa

July 31 2017

"Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną."

— Magdalena Mielcarz
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viashakeme shakeme
3361 2317 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viashakeme shakeme
3103 6d02 500
Reposted fromsarazation sarazation viashakeme shakeme
4485 2157
Reposted fromsnowlake snowlake viarudaizia rudaizia
2957 1287 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viamarcinmarcin marcinmarcin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl