Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

Od niektórych kobiet bije cicha godność. Godność otacza je jak pole siłowe, w którym facet topnieje jak masło. Taka kobieta nie krzyczy ani nie wrzeszczy. Esencją tego, jest jej opanowanie, poczucie własnej wartości oraz wiara w siebie.
— Sherry Argov
1313 0aba 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaolalaa olalaa
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viawstydem wstydem
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viawstydem wstydem
6159 f37f 500
Reposted fromdusix dusix viairmelin irmelin

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo Cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo Nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie.

— Wisława Szymborska "Trzy słowa najdziwniejsze"
Reposted fromirmelin irmelin viairmelin irmelin
4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik vianylony-z-baltony nylony-z-baltony
2565 9074
Reposted fromlostness lostness viashakeme shakeme
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viashakeme shakeme
5871 5b88 500

nathanielatakora:

Melissa atop Parker Ridge

Processed with VSCOFilm06 - The Alternative Process Collection

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viashakeme shakeme
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme

minyardx:

[Standing in front of Big Ben] 

Reposted fromfandoms fandoms viatwice twice
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viarudaizia rudaizia
5628 1486 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaheartmuscle heartmuscle
8266 0eae
Reposted fromrol rol viaheartmuscle heartmuscle
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viarudaizia rudaizia

June 27 2017

20 Historical Photos


John Lennon giving the autograph, with his future killer Mark Chapman, few hours before death.

Destroying the Berlin Wall

Osama bin Laden with his family visiting Falun in Sweden in 70′.

The Beatles at the beginning of their career.

Elvis Presley in the army.

Meeting of Pope Pius XI with Adolf Hitler.

The new capital of Brasil – Brasilia is being built.

Che Guevara and Fidel Castro.

One of the first McDonald’s restaurant.

Titanic, 1912.

First Google Team, 1999.

An example of racial segregation.

Evolution of the Coca-Cola bottles. Years: 1899, 1900, 1915, 1916, 1957, 1986.

The Beatles, 1957. John Lennon – 16 years old, George Harrison and Paul McCartney – 15.

ENIAC – computer constructed in years 1943-45 in USA.

Charlie Chaplin and Mahatma Gandhi.

Albert Einstein among other scientists.

Jesus Christ from Rio Being built.

George W. Bush being told about 9/11...

Ku Klux Klan member being operated in one of the hospitals in Alabama.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl