Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viawrazliwa wrazliwa

June 04 2017

6650 eca1 500
7402 f8dd

missgingerlee:

The context of this doesn’t really matter to me. It’s just weird and cool and oddly soothing for some reason?

June 01 2017

1925 1b54
Reposted fromlaters laters viatak-niewiele tak-niewiele
5995 13ff 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaheartmuscle heartmuscle

May 31 2017

6282 9e09
Reposted fromczajnikq czajnikq viaheartmuscle heartmuscle
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako vianylony-z-baltony nylony-z-baltony
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viashakeme shakeme
Reposted fromtfu tfu viashakeme shakeme
2903 0652
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viashakeme shakeme
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viatak-niewiele tak-niewiele

May 22 2017

5887 ba46 500
1700 fd9a 500

uberragend:

*the deep woods*

9242 4b54
Reposted fromheroes heroes viamarcinmarcin marcinmarcin
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viadepresja depresja
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viaiwanowicz iwanowicz
0230 dca2
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viamruczenie mruczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl