Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viairmelin irmelin
2931 2a1e
Reposted fromyouuung youuung viairmelin irmelin
2449 dd60 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viablocked blocked
6783 429f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablocked blocked
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
2288 c353 500
Reposted fromangusiasty angusiasty viairmelin irmelin
Nie módlcie się o łatwe życie. 
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi. 
— John F. Kennedy
Reposted fromlovvie lovvie viairmelin irmelin
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin

February 13 2019

4251 7a9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxmartii xmartii
Jeśli człowiek nie potrafi się śmiać z własnych wpadek, to z czego będzie umiał się śmiać?
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablocked blocked
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkocozle wszystkocozle
7055 47c3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamzem mzem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl