Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viarudaizia rudaizia
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viarudaizia rudaizia

October 31 2018

2210 9007 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viatoffifee toffifee
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viatoffifee toffifee
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viarudaizia rudaizia
6313 28d3

Edvard Munch in his studio

Reposted frombitner bitner viarudaizia rudaizia
7600 bc3a 500
Gdyby człowiek ponosił odpowiedzialność tylko za to, czego jest świadom, głupcy byliby z góry rozgrzeszeni z każdej winy. Tylko że, mój drogi, człowiek ma obowiązek wiedzieć. Człowiek ponosi odpowiedzialność za swoją niewiedzę. 
— Milan Kundera
Reposted frominto-black into-black viapeasorela peasorela
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viajestemdeszczem jestemdeszczem
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viarudaizia rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme
3517 9596 500
5533 5701 500
Reposted fromnutt nutt viajestemdeszczem jestemdeszczem
2781 e2ca 500
Reposted frombrumous brumous viarudaizia rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme

October 15 2018

Niech pan mi powie, jeśli pan wie. I dlaczego, skoro kochałem ją jak nikogo na świecie, nie umieliśmy z sobą być? Kochałem, to zresztą jakby nic nie powiedzieć. Nieraz czułem, jakby to ona dopiero dała mi moje życie. Jakby to nie ona z mojego żebra, lecz ja z jej żebra, odwrotnie niż w Piśmie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemdeszczem jestemdeszczem
3517 9596 500
6586 6739 500
Reposted fromtwice twice viamarcinmarcin marcinmarcin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl