Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viazapominanie zapominanie

April 13 2017

8552 6a95
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal viazapominanie zapominanie
I’m like the dead sea | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaheartmuscle heartmuscle

April 07 2017

7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viadepresja depresja
6282 9e09
Reposted fromczajnikq czajnikq viadepresja depresja
7053 2a47
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viadepresja depresja

April 05 2017

0478 05ad 500
Reposted fromshakeme shakeme
2416 b1dc 500
Reposted fromverronique verronique viatwice twice
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viarudaizia rudaizia
2903 0652
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viatwice twice
Nienawiść to bagaż. Życie jest za krótkie by cały czas być wnerwionym. 
— Więzień nienawiści (1998)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

April 01 2017

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaiwanowicz iwanowicz

March 30 2017

8411 cc7a
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viatwice twice
I’m like the dead sea | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl