Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

6171 90d9
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viawstydem wstydem
Wisława Szymborska
Reposted fromciarka ciarka viashakeme shakeme
3514 cf85 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viashakeme shakeme

July 14 2017

1961 c0a0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viashakeme shakeme
Dokąd idę? Do słońca. To chyba jasne.
— Edward Stachura
Reposted fromlovvie lovvie viatak-niewiele tak-niewiele
3485 57c1 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viatwice twice

July 11 2017

1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudaizia rudaizia
7410 6844
Reposted fromzielono zielono viawrazliwa wrazliwa
9134 f5a2
Reposted fromintrigante intrigante viashakeme shakeme
3541 0ceb
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viarudaizia rudaizia
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viamruczenie mruczenie
3757 061f 500
Reposted fromkimik kimik viamarcinmarcin marcinmarcin

July 02 2017

Czas oczekiwania może się okazać niezmiernie ciężki, jeśli nie pokładasz nadziei w Panu. Oczekiwanie może trwać chwilę, albo całą wieczność. Jednak kiedy już spotkasz tę właściwą osobę, przekonasz się, że warto było czekać. Bądź cierpliwa.

— zanim kiedykolwiek powiem TAK
Reposted frommysoul mysoul viablocked blocked
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszpaqus szpaqus
3573 adf6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl